TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardan getirilmegi dowam edýär

Türkmenistanyň Hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli bilen baglanyşykly emele gelen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarymyz yzygiderli ýurdumyza getirilýär.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan we beýleki ýurtlardan raýatlarymyzyň getirilendigini belläpdik.

Bu gezek hem Gazagystandaky, Gyrgyz  Respublikasyndaky, Özbegistandaky hem-de Gruziýadaky raýatlarymyzy getirmek üçin degişli işler geçirilýär. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Gazagystandaky 100 raýatymyz “Garabogaz” gözegçilik-geçiriş nokadyndan ýurdumyza gelerler. Olar şol ýerdäki meýdan gospitalynda 2 hepdelik karantin çäresine tabyn bolarlar.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň 16 raýaty we Owganystanyň 2 raýaty “Özbegistan” awiakompaniýasynyň Bişkek-Daşkent uçary bilen Daşkende gelerler. Şol ýerdenem 2-nji noýabrda tükrmen-özbek serhedindäki  “Olot-Farap” gözegçilik-geçiriş nokadyna gelip, ýurdumyzyň çägine geçerler. Bu raýatlarymyz hem Lebap welaýatynda 14 gün karantinde bolarlar.

Bulardan başga-da, oktýabr-noýabr aýlarynda Gruziýadaky 50 türkmen raýaty Azerbaýjanyň üsti bilen Türkmenistana gelerler. Raýatlarymyzyň bu topary awtobus bilen Azerbaýjana gelip, şol ýerdenem Türkmenbaşy-Alýat-Türkmenbaşy paromy bilen ýurdumyza gelerler.

Gruziýadan geljek raýatlarymyz hem Türkmenbaşy şäherindäki ýöriteleşdirilen karantin merkezinde 14 gün galarlar.

RUSSIÝA UÇAR GATNAWY

Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi ýüz tutmasy bilen 25-nji oktýabrda “S7” awiakompaniýasy Moskwa-Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça gatnaw amala aşyrar.

Bu uçar bilen Moskwadan Türkmenabat şäherine Türkmenistanda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň işgärleri we olaryň maşgala agzalary gelerler. Yzyna bolsa, şol uçar bilen Türkmenistandan Russiýada gidip barýan raýatlar äkidiler.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýä gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti ýer titreme zerarly Türkiýä gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň internet saýty dörediler

Ata Watan Eserleri

Teswirle