Türkmen-özbek toparynyň 16-njy mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 13-14-nji sentýabrynda Daşkent şäherinde geçiriljek söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň nobatdaky 16-njy mejlisine hem-de suw hojalygy meseleleri boýunça belikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. “Watan” habarlar gepleşiginde aýdylyp geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň we Özbegistanyň birek-birege hormat goýmaga esaslanýan … Continue reading Türkmen-özbek toparynyň 16-njy mejlisi geçiriler