TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen-özbek gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Iki dostlukly döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, türkmen we özbek halklarynyň bähbitlerine kybap gelýän döwletara hyzmatldaşlygynyň şu günki ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alyşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň käbir ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň dörändigine kanagatlanma bildirdiler.

Milli Liderimiz özbek kärdeşini GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady hem-de 2020-nji ýylda Özbegistanyň bu düzümde üstünlikli başlyklyk edendigini nygtady.

Geçip barýan ýyl mälim bolan umumy kynçylyklar zerarly agyr ýyl boldy, emma Özbegistan biziň pikirimize görä, bu wezipäniň hötdesinden abraý bilen gelmegi başardy. Netijede, Arkalaşygyň çäklerinde özara gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen, meýilleşdirilen bilelikdäki çäreleriň agramly bölegi geçirildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Milli Liderimiziň aýratyn nygtaýşy ýaly, Türkmenistan doganlyk Özbegistan Respublikasy bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklara ýokary baha berýär hem-de duldegşir goňşusy we ygtybarly hyzmatdaşly bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýändigi aýratyn bellenildi.

Prezident Şawkat Mirziýoýew mähirli sözler üçin hoşallyk bildirip, jemlenip barýan ýylyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçendigini, onuň Garaşsyzlygyň sütünlerini hem-de dünýäniň syýasy giňişliginde Türkmenistanyň ornuny pugtalandyrmaga hyzmat edendigini belledi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakynda Kararnamanyň BMG-niň agza döwletleri tarapyndan biragyzdan kabul edilmegi türkmen Lideriniň abraýynyň belentdigini ýene bir gezek tassyklady.

Söhbetdeşler iki ýurduň halklarynyň deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlygyna aýratyn üns bermek bilen, umumy tagallalaryň netijesinde, soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklaryna ösüşiň kuwwatly depgininiň mahsus bolandygyny, munuň bolsa olary täze derejä çykarmaga mümkinçilik berendigini nygtadylar.

Taraplar söwda-ykdysady, ynsanperwer-medeni ulgamlarda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň has-da berkidilmegine özara gyzyklanmany tassyklap, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde hem doganlyk halklarymyzyň bähbidine üstünlikli ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirdiler. Şol hyzmatdaşlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň köpasyrlyk däplerine esaslanandyr.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle