TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen-owgan hyzmatdaşlygy maslahatlaşygy

2020-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Administratiw edarasynyň başlygy Mohammad Şaker Kargar bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Işjeň gepleşikleriň barşynda hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-owgan gatnaşyklaryň ýokary derejä eýe bolup durýandygy bellenildi. Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň Baştutanynyň goňşy ýurtlar, hususan-da Owganystan bilen hemmetaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn üns berýändigi nygtaldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary türkmen tarapynyň Owganystanyň Hökümetiniň ýurtda parahatçylygyň we durnuklylygyň dikeldilmegi ugrundaky tagallalaryny ähli ugurlar boýunça goldaýandygyny hem-de bitaraplyk hukuk derejesiniň çäginde ylalaşyk we integrasiýa prosesinde zerur bolan hemaýaty bermäge ymtylýandygyny belläp geçdi. Owganystanyň jogapkär güýçleriniň arasynda parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmegi üçin özüniň syýasy giňişligini bermek babatynda Türkmenistanyň taýýarlygy aýratyn beýan edildi.

Türkmenistan Owganystandaky ýagdaýlaryň syýasy taýdan parahatçylykly kadalaşdyrylmagy ugrunda çykyş etmek bilen, anyk netijeleriň gazanylmagy üçin syýasy-diplomatik serişdeleriň tutuş toplumynyň ulanylmagyny teklip edýär. Syýasy taýdan ösüş hereketiniň ykdysady öňegidişlik hem-de ynsanperwer düzüjiler bilen ysnyşykly bagly bolup durýandygyny nazarda tutup, türkmen tarapy Owganystanyň gatnaşmagynda ähmiýetli taslamalaryň başyny başlaýar hem-de olary işjeň ýagdaýda öňe sürýär.

Şunuň bilen baglylykda, Ş.Kargar Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine hem-de owgan halkynyň ösüşiň parahatçylykly ýoluna integrirlenmegine Türkmenistanyň ähmiýetli goşant goşýandygyny aýratyn nygtady. TOPH gaz geçirijisiniň, TOP elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy, demirýol gatnawlarynyň ösdürilmegi, «Lapis Lazuli» ulag geçelgesiniň hem-de durmuş, ykdysady we senagat ugurly infrastruktura taslamalarynyň netijeli durmuşa geçirilmegi iki ýurduň hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydyklarynyň aýdyň subutnamasy bolup durýandyr. Öz nobatynda bularyň ählisi tutuş sebitiň howpsuzlygyna, durnuklylygyna we ösüşine oňyn täsirini ýetirmegine gönükdirilendir.

Türkmenistanyň we Owganystanyň arasynda ikitaraplaýyn resminamalaryň agramly bukjasy bolup, ol taraplaryň ulag, kommunikasiýalar, energetika, gurluşyk, ylym-bilim we köpsanly beýleki ugurlar boýunça strategiki hyzmatdaşlygyny kadalaşdyrýandyr. Şu ýylyň sentýabr we oktýabr aýlarynda gol çekilen birnäçe möhüm ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn resminamalar gatnaşyklaryň hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi.

Duşuşygyň çäklerinde iki ýurduň döwlet hem-de hususy pudagynyň işjeň gatnaşmagynda bilelikdäki geosyýasy hem-de geoykdysady taslamalary durmuşa geçirmek babatynda sazlaşykly işleri yzygiderli dowam etmegiň zerurlygy nygtaldy.

Mazmuna baý gepleşikleriň dowamynda geljegi uly taslamalaryň doly göwrümde we öz wagtynda durmuşa geçirilmegi üçin Türkmenistanyň we Owganystanyň ugurdaş pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşyklarynyň has hem işjeňleşdirilmegine özara gyzyklanma bildirildi.

Taraplar hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle