TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen okuwçylary El ýuwmagyň Bütindünýä gününiň çäresine gatnaşdy

Türkmenistanyň Aşgabat şäherindäki 37-nji mekdebiň üçünji synp okuwçylary Bilim ministrligi we ÝUNISEF tarapyndan El ýuwmagyň Bütindünýä güni mynasybetli geçirilen interaktiw sapakda: “Günde bäş gezek elimi ýuwýaryn”, “Men 7 gezek ýuwýaryn” – diýip belläp geçdiler. ÝUNISEF 2020-nji ýylyň 15-16-njy oktýabrynda Aşgabadyň hem-de Ahal  welaýatynyň sekiz mekdebine baryp, şol ýerde çagalara el ýuwmagyň ähmiýetine ünsi çekip, saglygyny goramak üçin ellerini näme üçin, haçan we nädip ýuwmalydygy barada gyzykly gürrüňler bererler. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň metbugat beýannamasynda bellenilip geçilýär.

Iki gün dowam eden bu kampaniýanyň dowamynda ÝUNISEF 1000-e golaý başlangyç synp okuwçysy üçin sapak berer. Kampaniýanyň çäginde ÝUNISEF ýurtdaky 1868 mekdebe el ýuwmagyň ähmiýetini düşündirýän afişalary paýlap, takmynan 1,3 million çaga bu barada maglumat bermegi maksat edindi.

ÝUNISEF bu babatda okuw sapagyny geçirip, çagalara nähili mikroblaryň ýokaşyp biljekdigi we ellerini dogry ýuwup nädip gutulmalydygyny görkezmek üçin dürli oýunlary ulanyp, interaktiw öwrediji sapaklar gurady. Synpda ulanylan wideolaryň biri, ÝUNISEF tarapyndan Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde bilelikde bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen we arassaçylyk düzgünleri baradaky beýleki animasiýa wideolary bilen bilelikde ÝUNISEF tarapyndan işlenip düzülen animasiýa wideoýazgylary bar.

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand: “El ýuwmagyň Bütindünýä güni çagalara ýüzlenmek we olara hem-de hemmämize el ýuwmagyň ähmiýeti barada ýatlatmak üçin ajaýyp pursat” – diýdi. Hanym Weigand: “Bilim ministrligi, Saglygy goraýyş we derman senagaty senagaty ministrligi we beýlekiler ýaly ministrlikler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys” – diýdi.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle