TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmen lukmanlary Owganystana iberiler

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berer hem-de türkmen lukmanlarynyň birnäçesi Owganystanda lukmançylyk kömegini bererler. Munuň bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Prezidenti degişli resminamalara gol çekdi.

Gol çekilen resminama laýyklykda,  Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde, 2023-nji ýylyň maý aýynda doganlyk Owganystanyň halkyna ynsanperwerlik kömegi hökmünde lukmançylyk maksatly serişdeler, harytlar hem-de azyk önümleri iberiler.  Munuň üçin Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Dokma senagaty ministrligi degişli işleri geçirer.

Mundan başga-da,  Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň adyndan ynsanperwerlik kömegi hökmünde gurlan çaga dogrulýan öýde bejeriş-maslahat beriş ýardamyny bermek maksady bilen, 2023-nji ýylyň maý aýynyň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň saglygy goraýyş edaralaryndan degişli lukmanlar Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesine bellenen tertipde iberiler.

Ýene-de okaň

Wengriýa Türkmenistanyň tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan BMG-ä hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny döretmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri

TOPH gaz geçirijisi taslamasyny tizleşdirmek üçin Meýilnama gol çekildi

Teswirle