JEMGYÝET

Türkmen Lideri Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durmuş-ykdysady ösüşlerde täze sepgitlere ýetjekdigine, şeýle hem halkara giňişliginde öz at-abraýyny has-da berkitjekdigine ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz öz hatynda nygtady.

Türkmenistanyň Prezidenti biziň döwletlerimiziň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini belläp, soňky ýyllarda üstünlikli özara bähbitli hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykandygyny aýratyn nygtady.

“Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz has giň ugurlar boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Strategik häsiýete eýe bolan türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň biziň bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigine we çuňlaşdyryljakdygyna berk ynanýaryn” diýlip, hatda aýdylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, jenap Suga Ýosihide tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de dostlukly Ýaponiýanyň mundan beýläk-de öňe gitmeginiň we gülläp ösmeginiň hatyrasyna bu ýokary döwlet wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşuryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäherini 2024–2052-nji ýyllarda ösdürmegiň konsepsiýasy taýýarlanar

Gurluşyk we senagat toplumy: ýol we köpri gurluşygy üçin 545 millionlyk maýa goýum

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde anyk maksatlary goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti: ilat ýazuwynyň jemlerine görä meýilnamalara takyklamalar girizilmeli