JEMGYÝET

Türkmen-Koreý Işewürler Geňeşiniň Mejlisi Geçirildi

Şu gün, 2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda Türkmen-koreý Işewürler geňeşiniň çäklerinde sanly wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Mejlise ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, hususan-da Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, «Тürkmengaz» Döwlet konserniniň, «Тürkmendeňizderýaýollary» we «Тürkmendemirýollary» agentlikleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Koreý wekiliýetine Günorta Koreýanyň Söwda ministrliginiň wekilleri we Halkara söwdasy boýunça Koreý Assosiasiýasynyň (KITA) Ýerine ýetiriji direktory wekilçilik etdiler.

Mejlisiň çäklerinde taraplar iki ýurduň arasyndaky birek-birege ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan köpugurly we ygtybarly söwda-ykdysady gatnaşyklaryň mundan beýläk hem çuňlaşdyrylmagynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykda şonuň ýaly-da iri gazhimiýa desgalaryny we deňiz suwunyň arassalanmagy boýunça zawodlaryň gurluşygy, gämi gurluşygy we deňiz tehnikalary ulgamynda, şeýle-de maglumata ygtyýarlyk merkezleriniň döredilmegi we demirýol ulgamynyň hünärmenleri üçin okuw sapaklarynyň geçirilmegi, öňdebaryjy bilimleriň we tejribeleriň alyşylmagy ýaly ugurlar we özara gyzyklanma döredýän beýleki derwaýys meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Wideo-duşuşygyň çäklerinde şeýle-de halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça hem pikirler alyşyldy.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy