JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Walentina Matwiýenko bilen telefon söhbetdeşligi

24-nji ýylyň 8-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Gahryman Arkadagymyz ilki bilen, Russiýa Federasiýasynyň Parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygyny şanly ýaş toýy we Russiýa Federasiýasynyň Zähmet Gahrymany adynyň dakylmagy mynasybetli gutlady.

Söhbetdeşligiň dowamynda bellenilişi ýaly, Russiýa Türkmenistan üçin hemişe ýakyn goňşy, dost we strategik hyzmatdaş ýurt bolmagynda galýar.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna gutlaglar we iň gowy arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, russiýa-türkmen gatnaşyklarynyň ähmiýetini belledi hem-de iki döwletiň halklarynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga berk ygrarlydygyny aýtdy.

Iki döwletiň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edaralarynyň ýolbaşçylary dürli ugurlar boýunça döwletara dialogyny mundan beýläk-de ösdürmeklige aýratyn üns çekdiler. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda energetika, söwda, ulag we oba hojalygy ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze ösüşe eýe bolýandygy bellenildi.

Medeni-ynsaperwer ulgamda işjeň hyzmatdaşlyk hem-de yzygiderli esasda alnyp barylýan parlamentara gatnaşyklar ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn meseleler boldy.

Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleriniň arasynda ýola goýlan gatnaşyklaryň döwletara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini artdyrýandygy we ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrýandygy nygtaldy.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň türkmen halkynyň öňden gelýän dosty we Aşgabat şäheriniň hormatly raýatydygyny belläp, Türkmenistana hemişe dostlukly we ynanyşykly gatnaşygy üçin Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygyna ýene-de bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?