JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri Walentina Matwiýenkony gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko gutlag hatyny iberdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri Walentina Matwiýenkony ýubileý ýaş toýy hem-de Russiýa Federasiýasynyň Zähmet Gahrymany diýen adyň dakylmagy bilen gutlady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri öz gutlag hatynda Walentina Matwiýenkony şanly ýaş toýy hem-de Russiýa Federasiýasynyň Zähmet Gahrymany adynyň dakylmagy bilen gutlap, bu ýokary sylagyň Walentina Matwiýenkonyň köp ýyllaryň dowamynda dürli döwlet wezipelerinde netijeli çeken zähmetiniň, şeýle hem Russiýanyň ösüşine goşan saldamly goşandynyň ykrary bolup durýandygy bellenilýär.

Şu gün, ýagny 7-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko 75 ýaşady. Russiýanyň Prezidenti Walentina Matwiýenko Russiýa Federasiýasynyň Zähmet Gahrymahy diýen adyň dakylmagy bilen baglanyşkyl karara gol çekdi.

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri