JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa!

Sizi doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys! Türkmenistan döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyny arzuw edýäris!

Siziň doglan günüňiziň bellenýän günlerinde ýene-de bir şatlykly waka – Siziň başlangyjyňyz bilen döredilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda gurluşygy batly depginlerde dowam edýän ýurdumyzda we sebitde ýeke-täk «akylly» şäher bolan Arkadag şäheriniň açylmagynyň bir ýyllygy giňden bellenilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri! Size berk jan saglygyny, uzak ömür, il-ýurt bähbitli işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýäris!

Çuňňur hormatlamak bilen,

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň redaksiýasy. 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar