JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rustam Minnihanow bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Bu barada Tatarystanyň Baştutanynyň metbugat gullugy habar berýär.

Tatarystanyň Baştutany türkmen halkynyň Milli Liderini “Russiýa-yslam dünýäsi” strategik görüş toparynyň adyndan we hut öz adyndan türkmen halky üçin möhüm baýramçylyk bolan Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen gutlady.

Şeýle hem myhman türkmen halkynyň Milli Liderine Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky hyzmatdaşlyga berýän şahsy goldawlary üçin hoşallygyny bildirdi.

Duşuşygyň barşynda Kazanda öňde boljak forumlar barada hem pikir alşyldy. Rustam Minnihanow Türkmenistanyň wekiliýetini “KazanForum” 15-nji ýubileý forumyna gatnaşmaga çagyrdy.

Ýene-de okaň

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris