TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty: gysga möhletli okuwlar

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň «Ykdysatçy» okuw merkezi

aşakdaky ugurlar boýunça gysga möhletli (hünär taýýarlygy) okuwlara kabul edýär:

1) Buhgalter — 10 aý.

2) Bank işiniň operatory — 10 aý.

3) Işewürlik we telekeçilik — 10 aý.

4) Işewürlik-informatika — 10 aý.

Okuwlara 35 ýaşa çenli, orta bilim hakyndaky resminamasy bar bolan raýatlar kabul edilýär.

Okuwlar tölegli.

Resmi iş kagyzlary 2022-nji ýylyň 16-njy —

30-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada müdiriň adyna ýazylan arza;

— umumy orta bilim baradaky resminamanyň

asyl nusgasy;

— pasportynyň göçürmesi;

— saglyk kepilnamasy;

— soň­ky okuw ýerinden (işlän ýerinden, harby

bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— ýaşaýan ýeri boýunça harby wekilliginiň güwähaty (oglanlar üçin).

Okuwlar 1-nji sentýabrda başlanýar.

Sal­gy­myz: Aş­ga­bat şä­he­ri, 1972-nji (Ata­türk) kö­çä­niň 73-nji ja­ýy.

Te­le­fon bel­gi­le­ri­miz: 48-62-94, +99365-56-49-32.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle