TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmen döwlet maliýe instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmen döwlet maliýe instituty   “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Türkmen döwlet maliýe instituty şu ýylyň 28-nji aprelinde we 26-njy maýynda sagat 15:00-da 2023-2024-nji okuw ýylynda okuwa  girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň uçurymlary, esgerler, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlar üçin  «AÇYK  GAPYLAR»  gününi geçirýär.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziňylym-bilim ulgamyny ösdürmek bilen bagly özgertmeleriniňdurmuşa geçirilişi, institutda öwredilýän hünärler, okuwlaryňguralyşy, medeni-köpçülik we sport çäreleriniňgeçirilişi, ösüş taryhy barada maglumat berýän muzeý, talyplaryňokuw we ýaşaýyş şertleri bilen tanşyp bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň 1987-nji köçesiniň

(Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly) 112-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 49-07-92, 49-88-52, 49-63-09.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

“Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasy

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle