TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIMIŞ ORUNLARY & TENDERLER

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasy gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak üçin halkara bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 7-nji apreline çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat toplumynyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlaýar.

Häzirki wagtda institutda 7 fakultet we 26 kafedra hereket edýär we 3 müňden gowrak talyplar 9 ugur we 29 hünär boýunça döwrüň talabyna laýyklykda bilim alýarlar.

Institut Türkmenistanyň döwlet we hususy eýeçilikdäki edaralary we kärhanalary üçin ýöriteleşdirilen ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlaýar we her ýylda 600-den gowrak ýokary bilimli hünärmenleri goýberýär.

Ýene-de okaň

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Teswirle