JEMGYÝET

Türkmen Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli 84 desga ulanmaga berler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza hem-de welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Onda paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda alnyp barylýan durmuş-ykdysady özgertmeler, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi, umumymilli baýramçylyklara taýýarlyk görlişi hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy bilen baglanşykly meselelere garaldy. Bulardan başga-da, hormatly Prezidentimiz Milli bahar baýramyna — Halkara Nowruz gününe hem-de ýurdumyzda giň gerimde geçiriljek ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk ýokary derejede görmegiň möhümdigini nygtady.

Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dürli maksatly binalaryň 84-siniň ulanylmaga tabşyrylmagy meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda hem täze desgalary bina etmegiň ýokary hilini üpjün etmek we olaryň gurluşyk möhletleriniň berjaý etmek boýunça degişli çäreler görülýär.

Halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy üçin gurulýan şeýle döwrebap binalaryň paýtagtymyza Aşgabatda 27-siniň, Ahal welaýatynda 16-synyň, Balkan welaýatynda 5-siniň, Daşoguz welaýatynda 13-siniň, Lebap welaýatynda 11-siniň, şeýle hem Mary welaýatynda 12 sany desgalaryň gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýar. Milli Liderimiz Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli açyljak iri önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly desgalary öz wagtynda ulanylmaga berilmegiň zerurdygyny belläp, degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi.

Ulanmaga beriljek desgalaryň hatarynda orta mekdepler, çagalar bagy, önümçilik desgalary, ýyladyşhanalar hem-de beýleki maksatly binalar bar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy