MEDENIÝET

Türkmen bedewi barada täze film surata düşürilýär

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­geple­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň Oguz han adyn­da­ky «Türk­menfilm» bir­le­şi­gi­niň dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BerdimuhamedowTürkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «At­da wepa-da bar, sa­pa-da» at­ly ki­ta­byn­dan tä­sir­le­nip, tä­ze fil­mi su­ra­ta dü­şür­ýär­ler ― diýip, «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär.

Bu çe­per-pub­li­sis­tik film Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my­na bagyş­lan­ýar. On­da be­dew at­lar bi­len bag­la­nyşyk­ly tä­sir­li wa­ka­lar giň­den be­ýan edil­ýär. Çe­per-pub­li­sis­tik fil­miň ede­bi esa­sy­ny ýazan we re­žiss­ýo­ry Aman­gy­lyç Şar­ly­ýewdir.

Täze filmiň epizodlarynyň aglaba bölegi Ahal welaýatynyň dürli ýerlerinde surata düşürilýär. Fil­miň su­ra­ta dü­şü­ril­ýän döw­rün­de beý­le­ki­ler bi­len bir ha­tar­da, hu­susy at­şy­nas­la­r hem bi­ziň dö­re­di­ji­lik to­pa­ryna ýa­kyn­dan ýar­dam berýär. Täze film «At­da we­pa bar» di­ýip at­lan­dyrylýar.

Adyn­dan bel­li bol­şy ýa­ly, film­de türk­men dur­mu­şyn­da be­hiş­di be­de­wiň tut­ýan or­ny, onuň we­pa­sy­ be­ýan edilýär. Hä­zir­ki gün­ler­de tä­ze çe­per-pub­li­sis­tik fil­miiň ta­mam­laý­jy iş­le­ri­ aln­yp barylýar. Film ilkinji gezek Türkmen bedewiniň milli baýramynda görkeziler.

Ýene-de okaň

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda we Daşoguzda akapella konserti bolar

Aşgabatda kalligrafiýa sungatynyň sergisi açyldy

Türkmenistan Hindistanda Magtymgula bagyşlanan dokumental film surata düşerer

Duşenbede Türkmenistanyň Medeniýet günleri badalga aldy

Eýranyň sergisi geçiriler

Ata Watan Eserleri