TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmen-awstriýa syýasy maslahatlaşmalary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işleri boýunça Federal ministrliginiň arasynda özara maslahatlaşmalar geçirildi.

Wena şäherinde geçirilen bu nobatdaky syýasy geňeşmelerde Türkmen wekiliýetine ýurdumyzyň Daşary syýasat edarasynyň başlygynyň orunbasary Wepa Hajiýew we Awstriýa tarapyna bolsa agzalan diplomatik edaraň Baş sekretary Peter Launsky-Tieffenthal ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşygyň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ynsanperwer we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň hukuk binýady bilen bagly ileri tutulýan ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de köptaraplaýyn formatlaryň çäklerindäki mümkinçilikler barada pikir alşyldy.

Taraplar ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň çäklerindäki özara hyzmatdaşlygyň işjeň alnyp barylýandygyny belläp, gyzyklanma bildirilýän ugurlarda öňde duran wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin degişli işleriň maksadalaýyk geçriljekdigine ynam bildirdiler.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle