DÜNÝÄ

Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherine saparynyň çäklerinde türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyna awstriýa tarapyndan Awstriýa Respublikasynyň Federal zähmet we ykdysadyýet ministrliginiň Ykdysady meseleler, innowasiýa we halkara syýasaty boýunça baş müdiri Florian Frauşer we türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy ýolbaşçylyk edýär.

Duşuşygyň çäklerinde taraplar iki ýurduň söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň we işewür hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdylar. Taraplar hususan-da türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň 12-nji mejlisiniň guramaçylyk meselelerini hem ara alnyp maslahatlaşdylar. Toparyň nobatdaky mejlisini şu ýylyň iýun aýynda Awstriýa Respublikasynda  geçirmek meýilleşdirilýär.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar birek-birege alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasyndaky özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi