DÜNÝÄ

Türkiýede Ýeňiş baýramy bellenýär

Türkiýe Respublikasynda 30-njy awgust – Ýeňiş baýramy döwlet derejesinde giňden bellenilýär. Şeýle hem bu baýramçylyk mynasybetli Türkiýe Respublikasynyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary hem dürli çäreleri gurnaýar.

Türkiýe Respublikasynyň ähli ýerlerinde dülri çäreler guralýar. Konsert çäreleri guralyp, ol ýerde ýurduň sungat ussatlary çykyş edýär.

Şeýle hem Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan tarapyndan gurnalýan dabara Türkiýäniň ilkinji Prezidenti Mustafa Kemal Atatürk we onuň egindeşleriniň häzirki wagtda ýaşap ýörän dogan-garyndaşlaryny hem çagyrmak göz öňünde tutulypdyr. Şeýle ýagdaý ilkinji gezek ýola goýuldy.

Ýeňiş baýramynyň 100 ýyllygy mynasybetli Prezident köşgündäki meýdançada 913 sazandanyň gatnaşmagynda konsert çäresi geçiriler.

Prezident köşgündäki dabara TRT teleýaýlymynda göni ýaýlymda alnyp berler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutladylar

Merkezi Aziýa-Ýaponiýa sammitini geçirmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan-BAE: energetika pudagynda daşky gurşawy goramak

Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabara geçirildi