TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkiýede prezident saýlawlary: ikinji tapgyr üçin ses bermek ýola goýuldy

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 14-nji maýynda Türkiýe Respublikasynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka – prezident we parlament deputatlarynyň saýlawlary geçirildi. Şol saýlawlaryň netijesinde, prezident saýlawlary üçin dalaş eden dalaşgärleriň sesleriň köp bölegini alyp bilmändigi üçin saýlawlaryň ikinji tapgyryny geçirmek göz öňünde tutuldy. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 28-nji maýda geçiriler.

Şol ikinji tapgyryň öňüsyrasynda Türkiýe Respublikasynyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynda we konsullyk gulluklarynda açylan saýlaw uçastoklarynda ikinji tapgyr üçin ses bermek işi ýola goýuldy.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynda hem saýlaw uçastogy döredilip, bu ýerde Türkmenistandaky türk raýatlary öz sesini berdiler.

Ine, şu gün saýlawlaryň ikinji tapgyry üçin ses bermek işi başlandy. Ol 2 gün dowam eder. Ses bermek işiniň ilkinji gününde Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral we beýleki türk saýlawçylary öz sesini berdiler.

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral bu ýerde habarçylara beren beýanatynda şeýle diýdi:

– Ýurdumyzda prezident we parlament deputatlarynyň saýlawlary 2023-nji ýylyň 14-nji maýynda geçirildi. Parlament deputatlarynyň saýlawlary tamamlandy. Emma prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçiriler. Daşary ýurtda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynda Aşgabat şäherinde 20-21-nji maýda ikinji tapgyr üçin ses berişlik guralýar. Men hem öz sesimi berdim. Ses bermek raýatlyk hukugymyzdyr.

Daşary ýurtlarda saýlawlarda ses bermek işini ýola goýmak ýeňil iş däl. Munuň üçin Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ýokary saýlaw geňeşi bilen bilelikde iş alyp baryp, daşary ýurtlardaky wekilhanalarda saýlaw uçastoklaryny döredýär. Şonuň üçin daşary ýurtlardaky ähli raýatlarymyzyň bu raýatlyk hukugyndan peýdalanmaga çagyrýaryn.

Saýlaw uçastogymyz ir sagat 08-00-dan agşam sagat 22:00-a çenli açykdyr.

Mälim bolşy ýaly, prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynda ýurduň häzirki Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan sesleriň 49,51 göterimini, Kemal Kylyçdarogly sesleriň 44,88 göterimini aldy. Şeýlelikde, bu iki dalaşgär saýlawlaryň ikinji tapgyryna gatnaşarlar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle