BILIM

Türkiýede orta mekdepleriň başlaýan wagty belli boldy

Türkiýäniň Milli  Bilim ministri Ziýa Selçuk orta mektepleriň başlaýan wagtyny yglan etti. Ministr Selçukyň sözlerine görä orta mektepler Türkiýede  31 awgust 2020 senesinde onlaýn görnüşde başlar. Türkiýäniň Milli  Bilim ministri  ýüzbe-ýüz okuwlaryň bolsa 21 Sentýabr 2020 senesinden etapma-etap we Bilim Geňeşi tarapyndan maslahat berilen synplarda  başlajakdygyny mälim etti. Türkiýede geçen ýyl orta mekdepler 9 Sentýabr 2019 senesinde başlapdy.

 

Ýene-de okaň

Oksford sözlügi tarapyndan ýylyň sözi saýlandy

Türkmenistan-Eýran: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Täze Zelandiýa mekdeplerde telefony gadagan eder

Türkmen ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler

Türkiýede talyplara wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň tertibi

Ýylyň sözi – “hakyky”