SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýede ilkinji maýmyn mama keseli ýüze çykaryldy

Türkiýe Respublikasynyň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koca maýmyn mama keseli boýunça ilkinji ýagdaýynyň hasaba alnandygyny mälim etdi. Şeýle hem ministr hassanyň izolýasiýa edilendigini belläp geçdi.

Koronawirus pandemiýasyndan soň ýüze çykan maýmyn mama wirusy Türkiýede hem ýüze çykdy. Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja geçen aýdan bäri, 49 ýurda ýaýran maýmyn mama keseli barada beýannama berdi.

Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja “Twitter” jemgyýetçilik torunda beren beýanatynda 37 ýaşly hassada maýmyn mama keseliniň ýüze çykandygyny belledi.

Immun ulgamy pes bolan näsagyň izolirlenendigini mälim eden Koja: “Başga ýagdaý ýüze çykmady. Mälim bolşy ýaly, bu kesel dem alyş ýoly bilen däl-de, ýakyn fiziki aragatnaşyk arkaly ýokaşýar” -diýip belledi.

Maýmyn mama keseli Merkezi we Günbatar Afrikanyň käbir ýerlerine endemiki wirusdyr. Maýmyn mamasy howpsuz görnüşi hökmünde bellidir.

ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň habar bermegine görä, wirus ilkinji gezek 1958-nji ýylda gözleg üçin saklanýan maýmynlaryň arasynda ýüze çykan wirusdyr.

Maýmyn mama wirusy ýokaşan adam bilen ýakyn aragatnaşyk arkaly ýokaşyp biler. Wirus bedene açyk ýaralar, dem alyş ýollary, göz, burun ýa-da agyz arkaly girip biler.

 

 

Dünýäniň iň gaharly ýurtlary

Ýene-de okaň

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Merkezi Aziýanyň iň iri dag-lyža şypahanasy gurlar