TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýede 7 waksina taýýarlanylýar

Koronowirus pandemiýasyna garşy Türkiýede waksinalaryň 7-si synagdan geçirilýär. Olaryň ählisi türk alymlary tarapyndan işlenip taýýarlanan waksinalardyr.

Häzir bu waksinalaryň käbiri adamlarda synaglary geçirip başlady. Ýurduň senagat we tehnologiýa ministri Mustafa Warank bu synaglara meýletin gatnaşanlaryň biri boldy. Waksinany kabul eden ministr onuň saglygyna hiç hili ters täsiriniň bolmandygyny aýtdy.

Has takygy, ol «Faz-1» waksinasyny aldy. Bu sanjym türk teleýaýlymlary tarapyndan göni ýaýlymda hem görkezildi. Waksinany kabul eden ministr watandaşlaryny maý aýynda hem geçiriljek meýletin synag ediş çärelerine gatnaşmaga çagyrdy.

«Elimde iňňäniň gözi ýaly deşik peýda boldy diýmeseň, waksina saglygyma asla zyýanly täsir etmedi. Lukmanlaryň gözegçiligi bilen synag işlerini üstünlikli tamamladyk» diýip, ol synaglaryň geçirilişi barada gürrüň berdi.

Türkiýede işlenip taýýarlanylýan waksinalar koronowirusyň mutasiýasyna garşy hem täsir eder. Maý aýynda boljak nobatdaky synaglara meýletinçileriň 256-synyň gatnaşmagyna garaşylýar.

BMG-den Türkmenistana hoş habar

 

 

Ýene-de okaň

Türkiýä awiabilet satyn almagyň täze salgysy: “Hoş syýahat”

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

Teswirle