TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Bu habary hem okaň

Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

Internet saýtynyň bellemegine görä, “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň “Boeing 777-200” kysymly uçary Aşgabat-Stambul-Türkmenabat gatnawyny amala aşyrar.

Türkmenistan getirilen raýatlaryň ählisi Türkmenabat şäherinde hökmany iki hepdelik karantin çärelerine tabyn bolarlar.

Halkara gatnawlarda Stambuldan soňra beýleki ugurlar

Mundan ozal, Türkmenistanyň Hökümeti Belarusdaky, Russiýadaky hem-de Hindistandaky türkmen raýatlaryny getirmek üçin ýörite uçar gatnawlaryny amala aşyrypdy.

Bular hem gyzykly

Ylmy-önümçilik merkezleri dörediler

At çapyşyklary we harby ýöriş

Gaz bermegiň kadalary kämilleşdirilýär

Pakistanda TOPH taslamasynyň gurluşygyna başlanar

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Zähmet haklary ýokarlandyrmak: 2021-nji ýylyň býujeti

2020 ýyly üçin ykdysady çaklamalary

Birža paýdarlar jemgyýetine öwrüler: Paýnamalar hususy tarapa satylar

 

Bular hem gyzykly bolup biler!

Göç İdaresinden Türkiye’deki yabancılar için önemli uygulama

Türkmenistan Büyükelçisinden Göç İdaresine Ziyaret

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

Gymmat bahaly baýraklar we jemi 25.000 manat möçberinde pul baýragy Size garaşýar

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle