TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe wizalary : syýahatçylyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň raýatlary Türkiýä gitmek islese, wiza talap edilýändigini hasaba alyp, wiza üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýene-de okyjylarymyzyň dykgatyna ýetirýäris.

“Gatewaý” şereketiniň web saýtyndaky maglumatlary hasaba alyp, Size birnaçe wiza görnüşlerinden iň möhümi bolup durýan “Syýahatçylyk” wizasy üçin gerekli maglumatlary ýetirýäris. Indiki habarlarymyzda bolsa, söwda wizasy, saglyk wizasy, talyp wizasy, maşgala bileleşigi wizasy, medeni-seminar-sport wizasy we beýleki wizalar boýunça gerekli maglumatlary aýratyn habar görnüşinde ýetireris.

ZERUR BOLAN RESMINAMALARYŇ SANAWY:

 1. Türkiýä giren gününden başlap azyndan 6 aý möhleti bolan daşary ýurt pasporty (zagran) we nusgasy
 2. Pasport nusgalary (içerki pasportyň 1,3,5,9 ve 32-nji sahypalary)
 3. Bar bolsa öň alynan Türkiýe, Şengen, Angliýa, ABŞ wiza fotokopiýalary
 4. Türkmenistan raýatlary daşyndaky, Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary üçin Türkmenistanda ýaşamak üçin rugsatnamasy (oturum belgesi)
 5. 2 sany biometriki surat 5×6 (arkasy ak fon, azyndan soňky 6 aýyň içinde düşülen bolmaly)
 6. Türkiýe üçin syýahat we saglyk ätiýaçlandyryşy / COVID-19 kepilnamasy (Bu biziň ofisimizde ediler. Daşarda edilen ätiýaçlandyryşlar kabul edilmeýär.)
 7. Ýüz tutyjynyň ady ýazylan Myhmanhana brony ýa-da ýaşaýyş maglumatlary
 8. Bar bolsa, soňky 3 aýda bank hasaby barada hasabat (gol we möhürli)
 9. Eger işleýän bolsa; Iş ýerinden wezipesi, aýyk haklary we iş möhleti görkezilen ýazmaça gol we möhürli asyl tassyklama haty we türk dilindäki terjimesi
 10. Ýüz tutyjy iş beriji bolsa, kompaniýanyň eýesidigini görkezýän resminama
 11. Ýüz tutyjy pensiýa çykan bolsa, pensiýa çykandygyny tassyklaýan resminama we türk dilindäki terjimesi
 12. Ýüz tutyjy talyp bolsa, talypdygyny subut edýän talyp şahadatnamasy
 13. Ýüz tutyjy işlemeýän halatynda hemaýatkäriň şertnamasy (notarius tarpyndan taýýarlanan) we girdejisini görkezýän resminama (Ikisiniň hem türk diline terjimeleri)
 14. Resminamalary tabşyrýan kişi 18 ýaşdan kiçi bolsa ejesinden hem-de kakasyndan notarius tarapyndan tassyklanan razylyk haty we türkçe terjimesi (aýrylşylan ýagdaýynda-da eje-kakanyň ikisinden hem notarus tarapyndan tassyklanan razylyk haty alynmaly)
 15. Dogluş hakyndaky şahadatnamasy
 16. Öýlenen(durmuşa çykan) bolsa nika şahadatnamasy
 17. Goşmaça resminamalar; Bar bolsa, Türkmenistanda ýaşaýyş jaý kepilnamasy, Türkiýeden ýaşaýyş jaý kepilnamasy, bank hasabaty, gutardyş şahadatnamasy, ulag ygtyýarnamasy, bar bolsa, öňki TR ýaşaýyş rugsatnamasy (ikamet belgesi)
 18. Razylyk haty

Bellik: Wiza, Türkiýeden arzaňyz tassyklanandan soň berlip bilner. Seljerme wagtynyň takmynan bir aý alýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Berlen resminamalar täze möhletli we hemmesi doly bolmaly. Türk wizasy üçin ýüz tutanyňyzda tabşyrylan resminama ýetmezligi, wiza prosedurasynyň ret edilmegine sebäp bolup biler. Türkiýäniň ilçihanasy / konsullygy, zerur bolsa arza berijiden goşmaça resmi namalary talap eder.
Ýokardaky resminamalaryň tabşyrylmagy wiza çykjagyny kepillendirmeýär. Tölegiň yzyna gaýtarylmagy hiç hili ýagdaýda mümkin däl. Ähli blankalar we resminamalar her bir adam üçin (maşgala agzalary ýa-da islendik başga topary) aýratyn taýýarlanylmaly we tabşyrylmaly.

MAHABAT

Türkiýä wiza üçin resminamalaryň terjimesinde “Makul Hyzmat” Terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Telefon belgileri:

+993 63 78 96 73 / +993 12 96 48 55

e-poçta salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Web: www.makulhyzmat.com

Poçta salgysy: Aşgabat şäheri Ankara köçesi (Aýtakow-Ýubileýni) A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 401

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Ata Watan Eserleri

“Ýartygulak we onuň dostlary” atly çagalar kitaby neşir edildi

Ata Watan Eserleri

Türkiýe wizalary: saglyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Teswirle