BIZNES

Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşiniň onlaýn mejlisi

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly goşant goşýan Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşiniň onlaýn mejlisi geçirildi.  Bu sanly aragatnaşyk ulgamyndan geçirilen duşuşyga, Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi  Togan Oral hem gatnaşdy.

Duşuşykda Türkmenistandaky umumy söwda we ykdysady ýagdaý, şeýle hem Işewürler geňeşiniň geljek döwür üçin meýilleşdirýän işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

DEIK / Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşi, türk kompaniýalarynyň, gurluşyk, dokma, azyk, oba hojalygy ýaly ugurlarda uly mümkinçilige eýe bolan Türkmenistanda ileri tutulýan ugur hökmünde türkmen tarapy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi, Türkiýäniň orta ýe kiçi telekeçilik babatda gazanan üstünlikleriň we tejribesiniň Türkmenistan bilen paýlaşmagy ýaly ugurlarda iş alyp barýar.

Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşi türk tarapyna “Halil Avcı Şirketler Grubu” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Halil Awçi başlyklyk edýär.

Ýene-de okaň

«Türkmenaragatnaşyk» we ýapon kompaniýasy hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy

Ulag ulgamynda türkmen-gazak hyzmatdaşlygy

Türkmenistan Yslam Ösüş Banky we Singapur bilen port ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň wekilýeti Stambuldaky halkara ulag forumyna gatnaşdy

Aşgabatda Eýranyň senagat harytlarynyň sergisi geçiriler