TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine hat iberildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana iberen hatynda Türkmenistana we onuň halkyna hakyky dostluk gatnaşygy üçin hormatyny we minnetdarlygyny beýan edip, türk Lideriniň tiz sagalandygy hem-de Türkiýäniň gülläp ösmegi ugrundaky döwlet işini dowam etdirýändigi baradaky habary ýakymly duýgular bilen kabul edendigini belledi.

“Özü­ňize mahsus bolan ýokary ruhubelentligi­ňiz we maksada okgunlylygy­ňyz bilen, Siz häzirki zamanyň görnükli syýasy işgäri hökmünde bütin dünýäde meşhursy­ňyz. Bu häsiýetleri­ňiziň berk saglygy­ňyz bilen birlikde, mundan beýläk-de halkara parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga, Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmaga gönükdirilen giň gerimli meýilnamalary durmuşa geçirmek boýunça Siziň köptaraply işi­ňiz üçin binýat boljakdygyna ynanýaryn” diýlip, hatda bellenilýär.

“Goý, Gudraty Güýçli Allatagala Size berk jan saglyk, Türkiýäniň doganlyk halkynyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň bähbidine parasatly, ýadawsyz işi­ňizde hemaýat bersin!” diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri,Türkmenistanyň Halk Maslahalkynyň  Başlygy nygtady.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle