TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkiýe prezident saýlawrlary: 4 dalaşgär gatnaşýar

Mälim bolşy ýaly, ozal hem habar berşimize laýyklykda, şu ýylyň 14-nji maýynda Türkiýe Respublikasynda przident saýlawlary geçiriler. Oňa 4 dlaşgäriň – häzirki Prezident Rejep Taýyp Ärdogan, Kemal Kylyçdarogly, Muharrem Inje we Sinan Ogan gatnaşar.

Türkiýäniň ýokary saýlaw toparynyň başlygy Ahmet Ýener tarapyndan bellenilip geçilişi ýaly, prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýän dalaşgärleriň 100 müň gol ýygnamak döwri tamamlandy. Şol döwürde 2 dalaşgär Muharrem Inje we Sinan Ogan bu görkezijä eýe bolup bildi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle