SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe Hytaýdan koronawirus sanjymyny aldy

Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan Hytaýdan sargyt edilen täze görnüşli koronawirus sanjymynyň ilkinji tapgyry ýurda getirildi. Ilkinji 3 millionlyk doza Ankara getirilip, Saglyk baş müdirliginiň sanjym we derman ammaryna ýerleşdirildi.

Hytaýdan “Türk Howa Ýollary” kompaniýasynyň uçary bilen getirilen sanjymlar barada özüniň jemgyýetçilik torundan beýanat beren Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja sanjymlaryň Ankaradaky Esenboga howa menziline gelendigini belledi.

Ol Türkiýäniň Derman we lukmançylyk enjamlary edarasynda 14 gün dowam etjek synaglara gyssagly girişiljekdigini belläp, synaglardan soňra sanjym etmek işini Saglyk baş müdirliginiň utgaşdyrmagynda alnyp baryljakdygyny aýtdy. Türk ministri bilelikde bu ýokanjy hem ýeňip geçjekdiklerini mälim etdi.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar