TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe Hytaýdan koronawirus sanjymyny aldy

Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan Hytaýdan sargyt edilen täze görnüşli koronawirus sanjymynyň ilkinji tapgyry ýurda getirildi. Ilkinji 3 millionlyk doza Ankara getirilip, Saglyk baş müdirliginiň sanjym we derman ammaryna ýerleşdirildi.

Hytaýdan “Türk Howa Ýollary” kompaniýasynyň uçary bilen getirilen sanjymlar barada özüniň jemgyýetçilik torundan beýanat beren Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja sanjymlaryň Ankaradaky Esenboga howa menziline gelendigini belledi.

Ol Türkiýäniň Derman we lukmançylyk enjamlary edarasynda 14 gün dowam etjek synaglara gyssagly girişiljekdigini belläp, synaglardan soňra sanjym etmek işini Saglyk baş müdirliginiň utgaşdyrmagynda alnyp baryljakdygyny aýtdy. Türk ministri bilelikde bu ýokanjy hem ýeňip geçjekdiklerini mälim etdi.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

Ýene-de okaň

Türkiýä awiabilet satyn almagyň täze salgysy: “Hoş syýahat”

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

Teswirle