TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Türkiýe Respublikasynda saparda bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary we daşary işler ministri Raşid Meredow birnäçe duşuşyklar geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary we daşary işler ministri Raşid Meredow saparynyň çäklerinde Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen duşuşdy.

Raşid Meredow bilen Mewlüt Çawuşoglynyň geçiren ikitaraplaýyn duşuşygyndan soňra metbugat wekilleriniň gatnaşmagynda metbugat ýygnagy geçirildi.

Mewlüt Çawuşogly türkmen kärdeşi bilen birnäçe sebit meselelerini we ikitaraplaýyn gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşylandygyny mälim etdi.

Ikitaraplaýyn ýokary derejedäki saparlaryň ara alyp maslahatlaşylandygyny bellän Çawuşogly Türkmenistanyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammitine görülýän taýýarlyk işleri boýunça pikir alşylandygyny we şol bir wagtda üç ýurduň daşary işler, energetika we ulag ministrleriniň ýygnagynyň geçirilmeginiň peýdaly boljakdygyny mälim etdi.

Bu duşuşyklaryň netijesinde 5 ylalaşyga gol çekiljekdigini bellän Çawuşogly Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň geljek ýylyň başynda Türkiýe Respublikasynda saparda boljakdygyny mälim etdi.

Ýene-de okaň

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Teswirle