JEMGYÝET

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäheri Merkezi Aziýanyň, şeýle hem türki dünýäsiniň ilkinji “akylly” şäheridir. Bu barada Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli myhmanlar üçin «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary dürli görkezme çykyşlaryny ýerine ýetirdiler.

Mälim bolşy ýaly, «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary Türkmenistanyň adyndaky köp sanly halkara festiwallara gatnaşyp, köp sanly abraýly baýraklaryň eýesi boldy. Toparyň düzümindäki “Akhan” ahalteke bedewi Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy.

Bu ýerde Arkadag şäheri bilen tanyşlykdan soňra «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlaryna tomaşa eden Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyza türkmen halkynyň milli lybaslary bolan don-telpek sowgat edildi we myhman «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalary bilen ýadygärlik surata düşdi.

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady