Türkiýäniň tälimçisi Şenol Güneş wezipesinden boşadyldy

Türkiýäniň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tälimçisi Şenol Güneş wezipesinden boşadyldy. Bu barada Türkiýäniň Futbol federasiýasy habar berýär. 022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda Türkiýäniň Niderlandlardan 6:1 hasabynda ýeňilmegi Şenol Güneşiň bu wezipeden gitmegine esasy sebäp boldy.

Federasiýanyň berýän habaryna görä, taraplar özara ylalaşyk esasynda şertnamany ýatyrdylar.

“Milli ýygyndymyzyň tälimçisi Şenol Güneş bilen geçirilen gepleşiklerden soň, şertnamany ýatyrmak kararyna gelindi. Şenol Güneşe tälimçi döwründe bitiren hyzmatlary we türk futbolyna goşan goşandy üçin sag bolsun aýdýarys we geljekde durmuşynda üstünliklerarzuw edýäris” – diýlip, federasiýanyň beýanatynda bellenilip geçilýär.

Türkiýäniň milli ýygyndysynyň Ýewropa çempionatynda we 2022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyryndaky şowsuz oýunlary sebäpli Şenol Güneş wezipesinden çetleşdirildi.

69 ýaşyndaky tälimçi bilen Türkiýäniň milli ýygyndysy 82 duşuşyk geçirdi. Olaryň 38-sinde ýeňiş gazanyp, 23 duşuşykda deňme-deň, 21 duşuşykda bolsa ýeňlişe sezewar boldy.

Şenol Güneş 2019-njy ýylyň 1-nji iýunynda tälimçi wezipesine bellenipdi. Türkiýäniň iň gowy tälimçileriniň biuri hasaplanýan Şenol Güneş 1988-nji ýyldan bäri tälimçilik edýär.

Ol 2000-2004-nji ýyllarda Türkiýäniň milli ýygyndysynyň tälimçisi hem bolup, 2002-nji ýylda geçirilen dünýä çempionatynda Türkiýäniň 3-nji orny eýelemegine uly goşant goşan sport hünärmenidir.

 

“Taliban”: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge ygrarly

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar