TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna gynanç berdi

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň Prezidentine enesi, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna käbäsi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi.

Türk döwletiň Baştutanyň iberen gynanç hatlarynda şeýle diýilýär:

Gadyrly doganym!

Siziň eneňiz Ogulabat ejäniň aradan çykandygy baradaky habary uly gynanç bilen kabul etdim.

Goý, Siziň eneňiz baradaky mähirli ýatlamalar we onuň öwüt-ündewleri Size güýç-kuwwat bersin! Şu agyr pursatda Size gynanjymy beýan etmek bilen, maşgalaňyza abadançylyk dileýärin.

Rejep Taýyp ÄRDOGAN,
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Gadyrly doganym!

Mähriban käbäňiz Ogulabat ejäniň aradan çykandygy baradaky habary çuňňur gynanç bilen kabul etdim.

Mähriban käbäňiz baradaky mähirli ýatlamalar Size medet berer diýip umyt edýärin.

Mübärek Remezan aýyndaky şu agyr ýitgi zerarly ýürekden gynanjymy beýan edýärin. Merhuma Allatagaladan rehmet, maşgalaňyza, ýakynlaryňyza sabyr-takat hem-de ruhy durnuklylyk dileýärin.

Rejep Taýyp ÄRDOGAN,
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle