Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabul edişlik başlaẏar

2021-nji ẏylda dünẏäniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgär «Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhynda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi.

«Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasynyň çäklerinde talyplara diňe bir talyp haklary berilmän, eẏsem, olaryň uniwersitetlere ẏerleşmegi hem üpjün edilẏär. Bu bolsa ony beẏleki ẏurtlaryň şuňa meňzeş meẏilnamalaryndan tapawutlandyrẏan häsiẏetdir.

Her aẏ berilẏän talyp hakyndan başga-da uçar petegi, uniwersitetiň goşant tölegleri, umumy saglyk ätiẏaçlandyrmasy, umumy ẏaşaẏyş jaẏy we türk dilini özleşdiriş okuwy hem meẏilnamanyň çäklerinde üpjün edilẏär.

Görkezilenlere goşmaça hökmünde talyplaryň Türkiẏede bolẏan döwründe, geçirilẏän jemgyẏetçilik, medeni we akademiki çärelerine-de gatnaşmaklary maksat edinilẏär.

Has takyk maglumat almak üçin:

www.turkiyeburslari.gov.tr

http://askabat.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/390149

Telefon: +993 12 273752

E-mail: turkmenistan.egt.mus@meb.gov.tr

Meẏilnama ẏüz tutumak üçin iň soňky sene: 2022-nji ẏylyň 20-nji fewraly.

 

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilindeÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar