DÜNÝÄ

Türk kofesi Germaniýa bardy

Türkiýede 15 ýyldan gowrak iş alyp barýan “Tchibo” kompaniýasy türk kofesini dünýä ýaýratmagy meýilleşdirýär. 1955-nji ýylda Ilkinji dükanyny Germaniýanyň Gamburg şäherinde açan “Tchibo” şereketiniň häzirki wagtda 8 döwletde 22 müňden gowrak dükany bar.

2017-nji ýyldan bäri “Migros” we “Makro” merkezlerinde ýerleşdirilen kofeleri bilen belli bolan bu marka, türk kofesini dünýä belli etmekçi bolýar. 2018-nji ýyldan bäri, 100 grama deň bolan  gaplanan türk kofesi satýar.

“Tchibo” kompaniýasynyň Türkiýedäki baş müdiri Tuba Yapynjak: “Halk tarapyndan uly gyzyklanma bildirilen “Tchibo” türk kofesiniň gaplanan görnüşi ýylyň ahyrynda garaşylanyndan 2 esse köp peýda getirdi. Mundan beýläk Germaniýadaky söwda merkezlerinde-de satylyp başlandy” diýip, mälim etdi.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy

USAID tarapyndan žurnalistler üçin okuw seminary guraldy

ADNOC kompaniýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi

Rumyniýada Magtymguly Pyraga bagyşlanan çäreler geçiriler

Konsullyk, serhet we gümrük boýunça türkmen-eýran toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi