TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň milli awiasiýa gullugy “Türk Howa Ýollary” öz uçarlaryndaky ýolagçylaryndan “COVID-19” barlag kepilnamasyny talap edýär. Bu barada kompaniýa tarapyndan bildiriş çap edildi.

Şol bildirişde Türkiýä gelýän ýolagçylarda 72 sagat ozal negatiw netijesi bolan kepilnamany görkezmek talap edilýär.Bu kepilnama möhleti 2020-nji ýylyň 30-njy dekabrynda güýje girýär. Çap edilen ýa-da sanly ulgamda kepilnamasynyň nusgasy bolmadyk ýolagçylaryň uçara goýberilmeýändigi mälim edilýär.
Bu kepilnama 6 ýaşdan kiçi bolan ýolagçylar üçin zerurlygy ýok. Mälim bolşy ýaly, Türkiýe Respublikasynyň ygtyýarly edaralary tarapyndan ýurda gelýän adamlardan serhetlerdäki geçiriş-goýberiş nokatlarynda hem saglyk kepilnamasy talap edilip başlanandygy hem
habar berildi.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle