DÜNÝÄ

Türk Geňeşi türkmen-azerbaýjan ylalaşygyna ýokary baha berdi

Türk Geňeşi Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda gol çekilen özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama ýokary baha berdi. Bu barada geňeşiň resmi “Twitter” jemgyýetçilik torunda degişli beýanat ýerleşdirilipdir. Beýanat türk metbugatynda uly orun aldy we giň seslenme döretdi.

Şol beýanatdan görnüşi ýaly, Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşi (Türk Geňeşi), Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda “Dostluk” ýatagynda özara hyzmatdaşlyk etmek babatda gazanylan ylalaşygyň Türk Geňeşi ýurtlarynyň energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrjakdygyny belläp geçýär. Şeýle hem beýanatda Türk Geňeşiniň Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjanyň Hökümetiniň arasyndaky bu möhüm ylalaşyga ýokary baha berýändigi mälim edilýär.

Mälim bolşy ýaly, Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekilipdi.

Türk metbugatyndaky habara görä, Hazar deňzindäki bu ýatagyň takmynan 60 million tonna nebit hem-de 100 milliard kubmetr tebigy gaz gorunyň bardaygy hem bellenilip geçilýär.

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

Ýene-de okaň

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary maslahatlaşyldy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäheriniň gününde 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berler

Türkmenistan-Atom energiýasy boýunça halkara agentligi: hyzmatdaşlyk üçin täze teklipler

Türkmenistan Bahreýn Patyşalygyna ilçi belledi

Italiýa-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy bolar