Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesinde geçirilen maslahat

11-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Esasy kanunymyz bolan Konstitusiýamyza üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň gurnamagynda we ýurdumyzyň telekeçileriniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Maslahatda Konstitusiýa özgertmeler girizmek boýunça telekeçileriň teklipleri soraldy.

Esasan hem, maslahatda milli parlamentiň iki palataly ulgama geçirilmegi barada durlup geçildi we onuň aýratynlyklary hakynda degişli hukuk goraýjy edaralaryndan çagyrylan wekiller tarapyndan gürrüň berildi. Milli parlamentiň iki palataly ulgamyna geçmek barada 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilen Halk Maslahatynyň ikinji ýygnagynda yglan edildi. Şondan bäri hem Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglylykda teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion toparlary döredildi we ol topar häzirki wagtda öz işini alyp barýar.

Iki palataly parlament ulgamy dünýä döwletleriniň 50 göteriminde tejribede ulanylyp gelinýär. Muňa Russiýa Federasiýasyny, Özbegistany, Täjigistany şeýle hem birnäçe döwletleri mysal getirmek bolar. Iki palataly parlament ulgam ýokarky we aşaky palatalardan ybarat bolup, olar agza sanlary bilen tapawutlanýar. Aşaky palatanyň düzümine köplenç deputatlar degişli bolup saýlawlar esasynda saýlanýarlar, ýokarky palatanyň bolsa belli bir düzüm agzalary döwlet ýolbaşçysy tarapyndan bellenip, belli bir bölegi saýlawlar esasynda saýlanýar.

Rastgele Haberler

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

Ocak 14, 2020 - 1:36 PM
Bary-ýogy üç harpdan ybarat bolan «saz» diýen ajaýyp sözde, ählimiziň köňlümizi awlap, dünýämize joşgun eçilýän ýaz ýaly ýakym bar. Zehinli kompozitorlar döredýän şirin owazly sazlary bilen ýürekleri nepis duýgulara besleýär. Şeýle zehinleriň biri hem, Magtymguly adyndaky milli sazly-drama
Daha fazla oku

“Türk akymy” gaz geçirijisi ulanmaga berildi

Ocak 8, 2020 - 4:41 PM
Şu gün Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýip Ärdogan bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Stambul şäherinde iki ýurduň arasynda gurlan “Türk akymy” tebigy gaz geçirijisini ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdylar
Daha fazla oku

Karakum çölüne Güneş paneli kuruldu

Ocak 16, 2020 - 5:15 PM
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkmenistan’ın Karakum çölündeki 3 köyüne Güneş panelleri kuruldu. Sözkonusu proje, Devlet Su Kaynakları Komitesi ve Küresel Çevre Fonu’nun desteğiyle yürütülen bir pilot proje oldu.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *