Magellanyň yzy bilen

Ýer şaryny 371 günde aýlanmak göz öňünde tutulýar. Bu ugurda Portugaliýanyň Lissabon şäherinden “Sagreş” atly gämi ýola çykdy. Bu gämi arkaly 500 müň ýyl mundan ozal, portugaliýaly deňiz syýahatçysy Fernan Magellanyň amala aşyran ilkinji ýüzüşiniň täzelenmegi meýilleşdirilýär. Şonda portugaliýaly deňiz syýahatçysynyň gezelenji 3 ýyl dowam edipdi, Magellanyň özi bolsa Filippinler adasynda aradan çykypdy.

“Sagreş” atly gämi 19 ýurduň 22 deňiz menziline baryp, Olimpiýa oýunlary döwründe Tokioda durup geçer. Gämide 142 adamdan ybarat topar bolar. Bu gämi 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Lissabona gaýdyp geler.

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *