5 G-den müň esse tiz

5 G-den müň esse tiz

Diňe bir smartfon öndürmek bilen meşgullanman, eýsem, tehnalogiýa babatynda birnäçe kompaniýalary yzda galdyryp, eýýam näçe ýyldan bäri öňdebaryjylygy beýleki kompaniýalar bilen paýlaşman gelýän Hytaý tehnologiýasy kompaniýasy bolan Huwawei-iň maglumat geçirijiliginiň inunjy nesli üstünde işler başlandygyny şereketiň düýbüni tutujy Zen Zhengwei Ýun tassyklady. Şeýle hme bu  barada kompaniýanyň ýerine ýetirijisi hem beren söhbetdeşliginde 6-njy nesil geljekki 10 ýyylň dowamynda dünýä ýüzünde ulanylmaga başlanjakdygy hakynda aýdýar. Ýunyň aýtmagyna görä, bu nesil deňiz, howa, ýer we kosmos aragatnaşygynyň ýetmezçilikleriniň üstüni doly tutar. 5G-DA ulanylan millimetr tolkunlary teragertz tolkunlaryna çenli güýçlendiriler. Şeýle hem, bellenilmegi möhüm bolan zat hem 6G maglumat tizligi 5G-den 100 esse çalt bolmagyna garaşylýar. 6G ulanyjylaryň şahsy, loTler, ykdysadyýetiň aragatnaşygy üçin we şeýle-de 10-larça başga niýetler üçin ulanylar. Bu tehnalogiýa edil 5G ýaly ykdysadyýetiň ülňülerine dogry gelmeliigi sebäpli köp ylalaşyklary we bulary çözmek üçin köp ýyl talap edýär.

Entek 5G özüniň ulanylyşynyň ilkinji tapgyrlarynda bolmagyna garamazdan Huwawei mümkin boldugyndan ýer ýüzüne ýaýratmagyny we tehnalogiýa öz goşandyny goşmagyny dowam edýär.

 

 

Internet maglumatlaryndan terjime eden:

Sapar JUMAŞEW

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş unwersitetinniň talyby

Rastgele Haberler

Braziliýaly ýetginjekler ― dünýä çempiony

Kasım 18, 2019 - 4:18 PM
Futbol boýunça 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionaty Braziliýanyň ýetginjekler ýygyndysynyň çempionlygy bilen tamamlandy. Meksikanyň ýygyndysy bolsa dünýä birinjiliginde kümüş medala mynasyp boldy.
Daha fazla oku

Türkiye’de Türkmenistan Kültür Günleri

Temmuz 13, 2019 - 11:06 PM
Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olan Türkiye ve Türkmenistan'ın siyasi, ticari ve ekonomik ilişkileri ile birlikte kültürel münasebetlerine de ayrı bir önem verilmektedir. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki karşılıklı olarak kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Bu defa, Türkiye’deki Türkmenistan Kültür Günleri etkinliklerine Sivas ev sahipliği yapmaktadır.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *