Türkiye’de Kısa dönem ikamet izninde süre yada Turizm amaçlı ikamete sınırlamamı geliyor

Türkiye’de kısa dönem ikamet izni almak ile ilgili hususlar  6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 31 ve devamı maddesinde düzenlenmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kanundur.

Kanunun 31. Maddesinde hangi yabancılara kısa dönem ikamet izni verileceği belirtilmiş olup bunlar, aşağıda sayılmıştır.

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları

çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

e) Turizm amaçlı kalacaklar

f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla

tedavi görecekler

g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması

gerekenler

ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay

içinde müracaat edenler

j) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu

k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

İkamet süresi en fazla 2 yıllık olabilir

 Kısa dönemli ikamet izinlerinin süresi 31. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiş olup,  Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir. Buna göre, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hariç bu başvuruyu yapanlara diğer şartları taşımak kaydıyla ikamet izinleri her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.  Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilenlere ise ikamet izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.

 

Ancak üçüncü fıkrada  Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebileceği belirtilmiştir.  Başkaca ifadeyle Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar en fazla iki defa bu amaçla ikamet alabilir.

Dördüncü fıkrada ise  Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında, yani,  Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenlere verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebileceği belirtilmektedir.

Göç idaresi Genel müdürlüğü tarafından hazırlandığı ifade edilen  İkamet izinleri hakkında broşürde 6458 sayılı Kanunun 31-1 (e)  bendi (turizm amaçlı kalacaklar) çerçevesinde  en fazla 1 yıl süreyle kısa dönem ikamet izni düzenlenen yabancıların turizm dışında haklı gerekçeler sunarak yeni bir ikamet izni kalış nedeni olmaması halinde  01.01.2020 tarihinden itibaren aynı amaçla ikamet izni talepleri uygun görülmeyecektir ifadesi yer almakdadır. Bizim araştırmalarımıza göre 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 31. Maddesinde yürürlüğe girmiş bununla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup, bu konuyla ilgili net bilginin Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) telefon 157 hattından bilgi alınması daha uygun olacaktır.

Rastgele Haberler

Awtoulaglary tehniki barlagdan geçirmek

Ocak 12, 2019 - 10:35 PM
1. Awtoulagyň eýesiniň pasporty we bellige alynandygy hakynda güwänamasy we olaryň nusgalary bolmaly. 2. Anyklaýyş kartasyny doldurmaly. (3-nji penjire) 3. Bellenilen tölegi kassa tölemeli. 4. Awtoulaglaryň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli. 5. Radar tölegiň ýokdugy barada bellik goýdurmaly.
Daha fazla oku

BP: Global energiýa bazary ösýär

11, 2019 - 10:51 PM
Geçen ýyl global energiýa bazary ösdi. Bu barada bugün halk köpçüligine ýetirilen “BP Statistical Review of World Energy 2019” maglumatnamasynda aýdylýar. Atawatan Türkmenistan halkara žurnaly
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *