Türkmenistan ilatyň sowatlylygy

Ýakynda meşhur statistiki saýtlaryň birinde 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça ilatyň sowatlylygy boýunça döwletleriň sanawy düzüldi. Ilatynyň 99 göteriminden hem gowragy sowatly bolan, başgaça aýtsak, sowatlylygyň iň ýokary derejesindäki döwletleriň hatarynda Türkmenistan hem görkezilýär.

Sanawyň başyny Koreýa Halk Demokratik Respublikasy çekýär. Ikinji orunda bolsa Latwiýa bar.

Şeýle hem bu sanawyň öňdebaryjylarynyň hatarynda Estoniýa, Litwa, Azerbaýjan, Polşa, Täjigistan, Ermenistan, Ukraina, Gruziýa, Russiýa, Belarus, Sloweniýa, Kuba, Özbegistan, Slowakiýa, Türkmenistan ýaly döwletler görkezilýär.

Umuman, dünýä boýunça 15 ýaşdan kiçileriň sowatlylyk derejesi 86,3 göterime deň. 15 ýaşdan uly erkekleriň sowatlylyk derejesi 90, zenanlaryňky bolsa 82,7 göterim.

Rastgele Haberler

Zenan waspynyň milli pelsepe-añlatmasy

Ekim 28, 2019 - 10:59 PM
Rowaçlyk – türkmen nusgawy şygryýetinde zenan dünýäsini çeper añlatma bilen üýtgeşik suratlandyrmagyñ milli pelsepe esasydyr. Çünki, bu pelsepäniñ düýp esas özeninde bazar we onuñ bilen baglanyşykly dükan, haryt, söwda ýaly ykdysady düşünjeler bolup, olar zenan waspyny añlatmakda özboluşly bir çeperçilik serişdesi hökmünde hyzmat
Daha fazla oku

Ученые обнаружили на Марсе источники рек

Nisan 3, 2019 - 10:52 PM
На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод. К таким выводам пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Исследователи проанализировали характер складчатой поверхности
Daha fazla oku

Täsin, ýöne peýdaly aksiýa

15, 2019 - 10:46 PM
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda täsin aksiýanyň başy başlandy. Oňa görä, ýurtda bir hepdäniň dowamynda smartfonyny ulanmadyk adama 1000 dollar berilýär. CBS-niň ýazmagyna görä, şol bir hepdäniň dowamynda ýönekeý telefonlary ulanmaga rugsat berilýär. Bu täsin aksiýa «Frontier Communications» internet-prowaýderiniň mahabat aksiýalarynyň bir bölümidir.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *