Ýupiteriň «ekiztaýy» tapyldy

Ispaniýaly astronomlar (Kalar-Alto obserwatoriýasy) garaşylmadyk täze saýýaranyň üstünden bardylar. Ol ölçegleri we düzülişi boýunça Ýupitere juda meňzeş, hatda ekiz diýerlik derejede meňzeş. Kataloniýa älem hadysalary institutynyň astronomlarynyň ýolbaşçysy Huan Karlos Moralesiň aýtmagyna görä, bu saýýara häzire çenli bulut şekilli gazly gatlaklaryň aňrysynda gizlenen bolmaly.

Çaklamalara görä, onuň agramy Günüň agramyndan 12 esse agyr. Biziň bir ýylymyz bu ýerde 365 däl-de, 200 güne barabar. Başgaça aýtsak, bu saýýaranyň bir gije-gündizi 24 sagatdan has köp.

Bu täzeligi Germaniýanyň Maks Plank adyndaky astronomiýa institutynyň alymlary hem tassyklady. Çaklamalara görä, ol Ýerden 31 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýär.

Rastgele Haberler

Malaýziýada uçýan taksiler işläp başlar

Mart 7, 2019 - 2:00 PM
Malaýziýa ýakynda uçýan awtoulagyň önümçiligine girişer. Ýöne ýurduň hususyýetçilik we galkynma ministri Rydwan Ýusufyň aýtmagyna görä, bu önümçilik dünýä döwletleri tarapyndan käbir garşylyklaýyn pikirlere hem sebäp boldy. Şol
Daha fazla oku

Türkmenistan ile Fas işbirliğini geliştiriyor

Eylül 24, 2019 - 6:43 PM
Kuzey Afrika'nın en renkli, en canlı ülkesi olan Fas, Türkmenistan ile işbirliğinin her alanda geliştirilmesine büyük önem vermektedir. İkili münasebetleri masaya yatırmak için Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Mounia Boucetta başkanlığındaki heyet, Aşkabat’ta temaslarda bulundu.
Daha fazla oku

Türkmenistan:Resmi habarlar

Mart 8, 2019 - 1:55 AM
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankyna Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine 192 million manat möçberde ýyllyk 5 göterim bilen 10 ýyl möhlete karz bermek tabşyryldy.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *