Russiýa : Ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky sanawy boýunça Russiýadan sanawa giren ýokary okuw jaýynyň sanawyny Size ýetirýäris. Eger ynsanperwerlik ugrundan bilim almak isleýän bolsaňyz, onda, Türkmenistanyň täze kanunçylygyna laýyklykda Russiýada aşakda sanawy berilen ýokary okuw jaýlarynyň birinden alnan diplomlar ykrar ediler. Ynsanperwerlik ugryndan daşgary, mysal üçin, inženerçilik, medisina ýaly ugurlar boýunça bilim almak isleseňiz onda beýleki talaplaryň ýerine ýetirilen ýagdaýynda  şeýle çäklendirmeleriň ýokdygy habar berilýär.

 

Lomonosow ad. Moskwa döwlet uniwersiteti    

Moskwanyň fizika we tehnologiýa instituty        

Ýokary ykdysadyýet mekdebi    

Milli ýader gözleg uniwersiteti (MIFI)     

ITMO uniwersiteti         

Nowosibirsk döwlet uniwersiteti            

Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti     

Tomsk politehniki uniwersiteti  

Tomsk döwlet uniwersiteti        

Kazan federal uniwersiteti

Milli ylym we tehnologiýa uniwersiteti  

Sankt-Peterburg politehniki uniwersiteti             

Russiýanyň halklaryň dostlygy uniwersiteti         

Bauman ad. Moskwa döwlet tehniki uniwersiteti            

Belgorod döwlet milli gözleg uniwersiteti            

Nowosibirsk döwlet tehniki uniwersiteti             

Samara uniwersiteti      

Uzak gündogar federal uniwersiteti       

Kazan milli gözleg tehnologiýa uniwersiteti         

Lobaçewski ad. Nižniý Nowfgorodyň Döwlet uniwersiteti            

Moskwanyň awiasiýa instituty  

Moskwanyň energetika instituty             

Moskwa tehnologiýa uniwersiteti           

Milli gözleg elektronika tehnologiýasy uniwersiteti         

Milli gözleg Saratow döwlet uniwersiteti             

Perm milli gözleg politehniki uniwersiteti            

Perm döwlet uniwersiteti           

Piragow ad. Russiýanyň Milli gözleg lukmançylyk uniwersiteti    

Seçenew ad. Lukmançylyk uniwersiteti 

Sibir federal uniwersiteti            

Günorta federal uniwersiteti     

Sankt-Peterburg elektrotehniki uniwersiteti       

Ural federal uniwersiteti            

Wolgograd döwlet tehniki uniwersiteti 

Woronež döwlet uniwersiteti    

Okuw resminamalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com   

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

Rastgele Haberler

Türkmenistan ile Japonya ekonomik işbirliğini genişletiyor

Mayıs 24, 2019 - 10:35 PM
Türkmen-Japon ve Japon-Türkmen ekonomik işbirliği komitelerinin 13. toplantısı Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı binasında yapıldı. Türkmen tarafına, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Japon tarafına İtochu Corporation şirketi Başkan Yardımcısı Yoichi Kobayashi başkanlık etti.
Daha fazla oku

1 ýewrodan öý satylýar

Mayıs 16, 2019 - 11:11 PM
Italiýan Sisiliýa adasynda ýerleşýän Mussomeli şäherçesiniň meri Juzeppe Kataniýa taryhy merkezdäki öýleri daşary ýurt raýatlaryna 1 ýewrodan satmak kararyna geldi. Ýöne häkimiň bir şerti bar: öýleri satyn alan adam ony gowy
Daha fazla oku

Ýene bir futbol ýyldyzy öýlendi

26, 2019 - 3:25 AM
15-nji iýunda Madridiň «Real» klubynyň we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň goragçysy Serhio Ramos teležurnalist Pilar Rubio bilen durmuş gurdy. Jübütleriň nika toýy Sewilýa şäherinde bolup geçdi.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *