“Täç Hil” : Hiliň nusgalyk täze derejesi

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän polietilen torbalary we çygly süpürgiçleri öndürýän “TÄÇ HIL” hususy kärhanasynyň açylyş dabarasy 27.06.2019 senesinde, kärhananyň taryhynda unudulmajak ajaýyp waka boldy. Dabara Ahal welaýatynyň we Ak bugdaý etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary hem-de jogapkär işgärleri, myhmanlar, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölüminiň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň wekilleri, hormatly ýaşulylar, ýaşlar hem-de ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar.

Ýokary guramaçylykly, ýürekleri joşduryjy duýgulara beslenen dabarada medeniýet we sungat işgärleriň çykyşlary, olaryň ussatlarça ýerine ýetiren aýdym-sazlarydyr tanslary bagtyýar ilimiziň şan şöhraty, ady dünýä dolan mähriban ata - watanymyzyň, milli Liderimiziň amala aşyrýan giň möçberli sahabatly işlerine, telekeçiligi ösdürmek ugrunda edýän mynasyp tagallalaryna, bagtyýar döwrümize hoşallyk bildirmeklik bilen bagly boldy.

  “TÄÇ HIL” hususy kärhanasynyň önümçilik kuwwaty polietilen torbalaryň bir gije gündiziň dowamynda 1.5 - 2 tonnasyny, çygly süpürgiçleriň 27-28 müň sanysyny, ýuwujy serişdeleriň bolsa ortaça 24-26 müň sanysyny öndürmeklige niýetlenendir. Kärhanada polietilen torbalaryň, şeýle-de çygly süpürgiçleriň önümçiliginden başga-da ýuwujy serişdeleri öndürmeklik hem giňden ýola goýulandyr. Bu ýerde ýokary hilli  ýuwujy serişdeleriň dürli görnüşleri ýagny gap-gaç ýuwujy serişdeleriň häzirki wagtda 6 görnüşi,  suwuk sabynyň häzirki wagtda 5 görnüşi öndürilip, olar halkymyza elýeterli bahalardan ýetirilýär. Myhmanlar ajaýyp desganyň häzirkizaman iň kämil tehnologiki enjamlar bilen üpjün edilen önümlerine, önümleriň taýýarlanşyna syn etdiler. Kärhanada öndürilýän ýokary hilli önümler diňe bir daşary ýurtlardan getirilen önümleriň orunlaryny tutmak bilen çäklenmän, eýsem sarp edijiler tarapyndan ýokary isleg bildirilýän önümlerdir. “TÄÇ HIL” hususy kärhanasynda öndürilýän önümleriň Aşgabat şäherine, ýurdumyzyň welaýatlaryna we goňşy ýurtlara Eýrana, Gazagystana, Owganystana, Özbegistana ugradylmagy önüm öndürýän işçi hünärmenleriň yhlaslarynyň we zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Kärhanada gelejekde-de ilat tarapyndan has köp isleg bildirilýän önümleriň täze görnüşleriniň öndürilmekliginiň ýola goýulmagy hem göz öňünde tutulýar. Kärhananyň hyzmatlary we ýerine ýetirýän işleri bilen doly tanyşmak üçin www.tachil.com web sahypasyna salgylanyp bilersiňiz.

 

Mahabat

 

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul 

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com        

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

IMO Atavatan : +90 532 401 71 52

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Telefon : +90 212 633 40 00 (Türkiye)

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com   

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

Täze ýazgylarymyzy okamak üçin bizi sosial mediadan yzarlan!

Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :       

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

Resmi  Facebook Hesabımız için  : 

 https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/  

Resmi Instagram Hesabımız için :

https://www.instagram.com/atavatanturkmenistan/

 

IMO 00993 65 80 24 70

 

Rastgele Haberler

Buig Batiman Fransız şirketine 2 inşaat işi birden

Şubat 15, 2018 - 5:14 PM
Türkmenistan’da yıllardır büyük inşaat işlerini gerçekleştiren Fransız Buig Batiman Internasional şirketine 2 inşaat projesi verildi. Türkmen Liderinin bugün imzaladığı karar gereğince Fransız şirketi Türkmenbaşı ve Senagat Bankalarının Merkezi idari binasının inşaatını gerçekleştirecek. Çandıbil caddesinin üzerinde
Daha fazla oku

«Deutsche Bank AG» bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

Şubat 26, 2019 - 10:28 PM
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw we bank maýa goýum – bank täjirçilik hyzmatlary
Daha fazla oku

Türkmenistan'da Yatırım Olanakları Awaza'da Tanıtıldı

Kasım 10, 2016 - 10:19 AM
Bu sene VIII. düzenlenen Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu 9 - 10 Kasım 2016 tarihlerinde, Türkmenistan'ın tatil incisi Awaza Milli Turizm Bölgesi'nde yer alan Konferans Merkezinde gerçekleştirildi. Foruma “Atavatan Türkmenistan” Uluslararası dergisinin imtiyaz
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *