Mawy Yşyk :Açyk gapylar gününe çagyryş

Hormatly uçurumlar! Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebi sizi 2019-njy ýylyň 2-nji maýynda geçiriljek “Açyk gapylar” gününe çagyrýar. Açyk gapylar gününiň geçirilmeginiň maksady biziň hünär okuw mekdebimiziň taryhy, teleradio žurnalistikany, teleradiogepleşikleri taýýarlamagy we alyp barmagy, kino sungatyny hem-de telekinooperatorçylygyň inçe tilsimlerini öwredilýän hünärler barada gürrüň bermek hem-de okuw ders sapaklarynyň geçirilişi bilen tanyşdyrmak bolup durýar.

Siziň ähliňizi 2-nji maýda hünär okuw mekdebinde geçiriljek “Açyk gapylar” gününde hoş gördük!

“Mawy yşyk” başlangyç hünär okuw mekdebiniň salgysy:

Aşgabat ş., 2023 (M.Kösäýew) köçesi, 68-nji jaý.

 

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *