Türkmen metbugatynda – 18.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 

 1. Syýasy habarlar: « “Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri çözmegiň hyzmatynda” atly dabaraly maslahata gatnaşyjylara», Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow.
 2. Ahalteke bedewleriniň dünýä dolan şöhraty seýisçilik sungaty mirasynda.    Hormatly Prezidentimiziň bedewi – “Galkynyş” toparyna sowgat», (TDH).
 3. Parahatçylygyň, dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň diplomatiýasy», Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.  
 4. Sport we syýahatçylyk habarlary: « “Aziýanyň çagalary – 2019” oýunlary tamamlandy», «Tejribe – kämillik merdiwany», Agageldi Italmazow.  
 5. Medeni habarlar:  «Kalba siňen aýdymlar», ýörite habarçy.
 6. Jemgyýetçilik habarlary: «Türkmen halysynyň Bakuwdaky sergisi», ýörite habarçy.

 

«Mugallymlar» gazeti

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Hünär – akar bulak, ylym – ýanar çyrag», Ogulkeýik Paşşyýewa.
 2. Medeni habarlar:  «Meşhur aýdymlaryň ussady», Arzygül Rahmanowa, ýörite habarçy.     

«Owgan nakyllary we atalar sözi», toplan Ahmet Gulbaýew, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Dünýäde şeýle bir uly baýlyk bar, şol baýlyga ak ýol açýar Arkadag!», Tirkeş Mämmedow.   

«Türkmen diplomatiýasynyň geçmişdäki milli däpleri», Ata Nuryýewa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty.

 

                              «Biznes reklama» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Hyzmatyň hili ösüşlere ýetirdi; “Berk ýelimden” berk ýelimler», Sülgün Bazarowa, Aşgabat şäherindäki 45-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy.

«Suw ýaşaýşyň gözbaşy; Demir ýolda müşderilere täze hyzmat», Şamyrat Muhammetgurbanow.   

« “Abraýly önüm” – rahatlygyň nyşany; “Sanjagyň” ýyladyşhanasyndan ter önümler», Jahantäç Öwezowa, «Mawy yşyk» başlangyç hünär okuw mekdebiniň talyby.

« “Ertekiden” täze önümler; Daşarky bazarlara hem çykarylar», Begenç Annaýew, Türkmen döwlet Medeniýet institutynyň “Sungat” studiýasynyň režissura hünäriniň talyby.

 1. Dünýä täzelikleri: «Pes eşidýän adamlar üçin ýardamçy», Arzuw Annagulyýew, talyp.

«Arheolog  alaka», Döwran Seýitliýew.

«Täze “Terminatoryň” ady belli boldy», Akmuhammet Durdyýew, talyp.

«Iň gymmat awtoulag», Maýsa Jumaýewa.

« Bütindünýä internet tory adam beýnisine ýerleşer», Akgül Babaýewa, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

«Azyk önümleriniň bahalary», Selbi Iýemudowa,  S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

«Şimpanzeler yzlaryna dolandylar», S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

 « “Coca-Cola”-dan uzak garaşylan täzelik», Ymsagül Geldiýewa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

 1. Syýasy habarlar: «Germaniýada Türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi», Arzygül Agaýewa, TMÝG-niň Bäherden etrap Geňeşiniň esasy hünärmeni.
 2. Medeni habarlar: «Bolsa bolýar eziz watan!», Gurbanmämmet Rejebow, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň demokratik partiýasynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

«Ylham atyny jylawlan», Hudaýberdi Diwangulyýew, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.   

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *