«Ikea» mebelleri kärendesine hem berer

Mebel önümçiligi we söwdasy bilen meşgullanýan dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň biri bolan IKEA ýakyn geljekde mebelleri kärendesine bermegi hem göz öňünde tutýar. Ýöne bu başlangyç, häzirlikçe, diňe taslamadyr. Bu işiň nähili tertipde amala aşyryljakdygy barada gürrüň etmek heniz ir.

Şeýle-de bolsa häzirden käbir zatlary aýdyp bolar. Olaryň ilkinjisi hem IKEA-nyň ilki ofis mebellerini kärendä berip, soňra aşhana mebelleriniň kärendesine geçjekdigidir. Mebelleri kärendä bermek boýunça ilkinji synaglar Şweýsariýada amala aşyrylar.

Kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň biri Torbjorn Luf «Finansial Taýms» gazetine beren interwýusynda bu barada şeýle diýdi: «Biz bu işi hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde amala aşyrarys. Olara-da mebelleri kärendesine bermäge mümkinçilik dörederis. Baglaşylan şertnama görä, kärende möhleti tamamlanansoň, mebelli ýene-de yzyna alarys. Bu iş iki tarap üçin hem ähmiýetli bolar. Çünki könelişen hasap edilýän mebeller köp ýerde zibile oklanylýar. Biz bolsa olary gaýtadan işläp, täzeden satlyga çykararys ýa-da kireýine bereris. Şeýdibem, önümiň ömrüni uzaldarys».

Rastgele Haberler

Dılı bolmaýan Laldyr, emma Lalyň hem Dılı Bardyr

Ocak 10, 2020 - 2:17 AM
Dilsiz hiç zat ýokdur. Durmuş, ýaşaýyş diliň esasynda gurlandyr. Ylymy-da, medeniyeti-de, sungaty-da dilsiz göz öňüne getirip bolmaýar. Dil bilen baglanyşygy, gatnaşygy bolmaýan ylym-da ýokdur. Galyberse-de, dilimiz bütin ylymlar bilen özara arabaglanyşykdadyr. Matematikaçylar özüniň dilini güýjini simwollardan, sifrlerden,
Daha fazla oku

Radio Garden ile Türkmen Radyolarını dinleme fırsatı

Ocak 5, 2020 - 12:58 AM
Radio Garden uygulaması ile dünyanın neresinde olursa olsun Türkmen radyolarını dinlemek artık çok kolay. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinin radyo kanallarını bünyesinde bulunduran Radio Garden uygulamasında Türkmenistan’da faaliyet gösteren radyoları da dinlenebilir. Çar Tarapdan FM 103,9,
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *