Dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy bellige alnar

«Euronews»-yň habar bermegine görä, şu ýylyň 31-nji martynda Türkiýede Ýokary saýlaw guramasy (ÝSK) tarapyndan saýlawlar geçiriler. Kaýseri şäheriniň saýlawçylarynyň arasynda ady görkezilen Aýşe Ekiji bu saýlawlarda diňe bir Türkiýäniň däl, tutuş dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy hökmünde taryha girer. Häzir ol 165 ýaşynda.

Aýşe Ekiji öňde duran saýlawlarda öz sesini berjek ýeke-täk uzak ýaşly raýat däldir. Saýlawçylaryň sanawynda familiýalary belli bolmadyk 149 ýaşly Zülfi, 148 ýaşly Aýşe atly saýlawçylar hem bar.

Ýeri gelende aýtsak, ýaşuly saýlawçylar babatda ozalky rekordlar Malaýziýa we Zimbabwe degişlidi. Zimbabwede geçen ýylyň 30-njy iýulynda geçirilen saýlawlarda 141 ýaşly saýlawçy bellige alnypdyr. Indoneziýada bolsa 1868-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda doglan 151 ýaşly raýatyň saýlawda öz sesini berendigi bellige alyndy. Şol saýlawlaryň geçirilýän döwründe Ýer ýüzüniň iň ýaşuly saýlawçysy hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabynda bellige aldyrylmaga çalşyldy. Bu rekordyň täsinlikler neşirine girizilip-girizilmändiginden anyk habarymyz ýok, ýöne girizilen hem bolsa rekordyň 31-nji martda täzelenmegi juda ähtimal. Ýene-de iki aý çemesi wagtda türkiýeli Aýşe Ekiji dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy bolup biler.

Rastgele Haberler

Hytaýyň ilaty 1,4 milliard adamdan geçdi

Ocak 18, 2020 - 12:36 PM
Hytaýyň ilaty Gonkong, Makao we Taýwan ýaly ýöriteleşdirilen etraplary hasaba alynmazdan, 2019-njy ýylyň ahyrynda 4,67 million adam köpelip, 1,4 milliarddan gowrak boldy. Bu barada Hytaýyň döwlet statistika edarasy habar berýär.
Daha fazla oku

Geçmişden geljege üstünligiň hekaýalary

Ocak 16, 2020 - 1:16 PM
Birnäçe motiwasion kitaplaryň awtory, bank işgäri Timuçin Fyndygyň üstünligiň hekaýalary baradaky kitabynda meşhur adamlaryň üstünliklerinden, meşhur liderlerden maslahatlar, gadymdan gelýän öwüt beriji tymsallar, bagtly ynsanlaryň bagtyň syry baradaky garaýyşlary beýan edilýär. Kitap okyjyda adamlara we
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *